Korzystając z serwisu internetowego wyrażasz zgodę na używanie plików cookie. Pliki cookie możesz zablokować za pomocą opcji dostępnych w przeglądarce internetowej. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.
x
X

ZAPLANUJ SWÓJ SPACER

REGULAMIN

I. DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.

 2. Instytut Teatralny – Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego z siedzibą w Warszawie przy ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa.

 3. Portal - serwis internetowy prowadzony przez Instytut Teatralny pod adresem http://spacerownikteatralny.pl/.

 4. Aplikacja - Aplikacja mobilna kompatybilna z Serwisem internetowym http://spacerownikteatralny.pl/, działająca w trzech systemach mobilnych: Android, iOS, Windows Phones.

 5. Właściciel – Instytut Teatralny, będący właścicielem Portalu i Aplikacji.

 6. Administrator Portalu i Aplikacji – podmiot zarządzający Portalem z upoważnienia Właściciela.

 7. Użytkownik – podmiot zarejestrowany na Portalu i w Aplikacji.

 8. Konto – istniejący w bazie danych Instytutu Teatralnego wpis, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, umożliwiający, po podaniu loginu/adresu mailowego oraz hasła, korzystanie z usług oferowanych przez Portal oraz wprowadzanie danych i zarządzanie nimi.

 

II. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Portal jest internetowym portalem społecznościowym skierowanym do osób zainteresowanych sztuką teatralną, mającym stanowić narzędzie umożliwiające dyskusję oraz wymianę informacji o wydarzeniach teatralnych oraz integrację osób interesujących się teatrem.
 2. Z usług Portalu i Aplikacji mogą korzystać wyłączenie podmioty zarejestrowani jako jego Użytkownicy.
 3. Aplikacja na smartphony oraz tablety. Kompatybilna z systemami Android 4.0 i wyższy, Windows Phone 8.1, iOS 7.0 lub wyższy.

 

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z PORTALU I APLIKACJI I OFEROWANYCH NA NICH USŁUG

 1. Portal i Aplikacja zawierają  oprogramowanie umożliwiające Użytkownikom:
  • zakładanie i zarządzanie Profilami;
  • zapisywanie na koncie Użytkownika w zakładce Ulubione dostępnych na Portalu miejsc i spacerów przygotowanych przez Właściciela;
  • zapisywanie na koncie Użytkownika w zakładce Ulubione spacerów utworzonych przez Użytkownika za pomocą automatycznego generowania spacerów lub wyboru ręcznego miejsc dostępnych w serwisie przygotowanych przez Właściciela.
 2. W przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa Właściciel i Administrator Portalu i Aplikacji mogą przekazać pozostające w ich posiadaniu dane Użytkowników sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

IV. REJESTRACJA

 1. Rejestracja polega na potwierdzeniu zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści oraz poprawnym wypełnieniu formularza znajdującego się na stronie: http://sso.e-teatr.pl/rejestruj.html.
 2. Skutkiem rejestracji jest założenie Konta.
 3. Podczas rejestracji Użytkownik obligatoryjnie podaje swój adres e-mail, imię oraz hasło. Hasło może być wielokrotnie zmieniane przez Użytkownika.
 4. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie założenia Konta.
 5. Użytkownik ma obowiązek podania prawdziwych danych. Wykrycie nieprawidłowych danych spowoduje bezterminową blokadę Konta.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do ochrony danych, o których mowa w ust. 3, przed dostępem osób do tego niepowołanych. Portal i Aplikacja nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich posługujących się hasłem Użytkownika.
 7. Właściciel i Administrator Portalu i w Aplikacji nie kontrolują, ani nie weryfikują podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym.
 8. Użytkownik może w każdym momencie wyrejestrować się z Portalu i z Aplikacji, poprzez usunięcie swojego konta na stronie internetowej. 

V. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA I ADMINISTRATORA PORTALU I APLIKACJI

 1. Właściciel i Administrator Portalu i Aplikacji nie odpowiadają za:
  • działania i skutki działań podejmowanych przez Użytkowników;
  • treść informacji i dane, jakie uzyskał od Użytkowników, w szczególności za informacje podane przez Użytkowników w formularzach rejestracyjnych;
  • opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Użytkowników;
  • wadliwe przekształcanie lub zapisywanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za mogące się w nim znaleźć ewentualne wirusy, wadliwe programy lub instrukcje niepochodzące od Właściciela lub Administratora Portalu i Aplikacji.
 2. Właściciel i Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Portalu.

 

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Portalu i z Aplikacji należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres:
  tech@e-teatr.pl.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać informację o osobie zgłaszającej reklamację, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz szczegółowy opis zdarzenia będący przyczyną reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie.
 4. Odpowiedź na reklamację Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail.

 

VII. WARUNKI TECHNICZNE FUNKCJONOWANIA PORTALU I APLIKACJI

 1. Właściciel i Administrator Portalu i Aplikacji nie ponoszą odpowiedzialności za brak dostępu do Portalu wynikający z przyczyn od niego niezależnych.
 2. Właściciel i Administrator Portalu i Aplikacji zastrzegają sobie prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Portalu.
 3. Właściciel i Administrator Portalu i Aplikacji nie odpowiadają za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 4. Właściciel i Administrator Portalu i Aplikacji mogą, bez uprzedzenia Użytkownika, dokonywać zmian w sposobie działania i wyglądu Portalu.
 5. Użytkownik zobowiązuje się zawiadomić Właściciela lub Administratora Portalu i Aplikacji o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stron Portalu i w Aplikacji.
 6. Portal i w Aplikacja może mogą zawierać odnośniki (linki), kierujące Użytkownika do innych stron internetowych, prowadzonych przez inne podmioty.

 

VIII. OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

 1. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Właściciela, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w celu niezbędnym dla świadczenia usług, wskazanych w pkt III ust. 1.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie przez Właściciela i Administratora Portalu i Aplikacji na jego adres e-mail treści informacyjnych niestanowiących informacji handlowej.
 3. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych jest Instytut Teatralny.
 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z bazy danych.
 5. Administrator danych osobowych, wskazany w ust. 3, uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych Użytkownika wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 6. Użytkownikowi nie wolno udostępniać uzyskanych ze stron Portalu i z Aplikacji lub za jej pośrednictwem danych osobowych o innych Użytkownikach osobom trzecim, bez wyraźnej zgody tych Użytkowników.

 

IX. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu i z Aplikacji oraz z utworów i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może utrudniać lub w inny sposób naruszać normalnego korzystania z utworu lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Właściciela oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych są udostępniane przez Portal.
 2. Poprzez udostępnianie materiałów za pośrednictwem Portalu i w Aplikacji Użytkownicy, wyrażają zgodę na ich wykorzystywanie przez pozostałych Użytkowników w zakresie ich osobistego użytku.
 3. Możliwości używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych przez Portal i Aplikacjię wraz ze zdjęciami, grafiką, rysunkami itp. są ograniczone prawami autorskimi oraz innymi prawami, które przysługują legitymowanym podmiotom.
 4. Korzystanie z utworów i baz danych zawartych na stronach Portalu i w Aplikacji, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do tych danych. Z zastrzeżeniem ust. 4 zabronione jest w szczególności, chyba, że z wyraźnego zastrzeżenia lub oświadczenia Właściciela wynika, co innego dokonywanie:
  • kopiowania, modyfikowania oraz przesyłania lub w innym sposób przetwarzania danych dostępnych przez Portal i Aplikację, a także poszczególnych utworów i baz danych udostępnianych na stronach Portalu i w Aplikacji;
  • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej części.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. O wszelkich zmianach Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany na Portalu lub drogą mailową.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z Portalu i z Aplikacji lub naruszeniem Regulaminu będą rozstrzygane polubownie lub przed sądem powszechnym właściwym dla siedziby Właściciela.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 grudnia 2009.